Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Zvolanie zasadnutia OZ

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať dňa 03.04.2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozornos. Program vo formáte PDF tu.