Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby "SO 01 VN Kablove vedenie, SO 02 NN rozvody, PS 01 Transformačna stanica"