Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o povolení odtránenia stavby "Rodinný dom" na pozemkoch registra "C" KN parcelné čísla 8880/445, 8880/446 katastrálne územie Lozorno.