Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Oznámenie - predľženie lehoty na predloženie súťažného návrhu

Obec Lozorno ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy ‚ predmetom ktorej má byť nájom nehnuterného majetku obce Lozorno - nebytového priestoru o ceikovej výmere podlahovej plochy 29,55 m2 určený pre prevádzkovanie obchodu alebo služieb ( aktuálne prevádzkovaný ako stávková kancelária ) - umiestneného na 2.NP stavby tribúna a šatňa ( bez súp.č. ) zapísanej na LV Č. 963, k.ú. Lozorno vystavanej na parcele č. 8880/902 (Športové námestie) ‚ ktorá bola vyhlásená dňa 24.05.2019 predlžuje lehotu na predkladanie súťažných návrhov do 25.06. 2019.

Znenie obchodnej verejnej súťaže vo formáte pdf.