Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

OZNAM

Oznam o konaní odborného výkladu k návrhu Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6

Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno – Zmeny a doplnky č.6“ podľa § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) oznamuje, že

odborný výklad spracovateľa k návrhu „Územného plánu obce Lozorno  –  Zmeny a doplnky č.6  “,

sa uskutoční dňa 30.09.2019  o 17,30 hod.

vo veľkej sále Centra kultúry

900 55 Lozorno, Zvončínska ul.190/3.

Návrh „ÚPN obce Lozorno – ZaD č.6“  je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Obce Lozorno. Kompletný materiál je k dispozícii na nahliadnutie a naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a je tiež  zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

Svoje pripomienky k návrhu  je verejnosť oprávnená podať v termíne  do 02.10.2019  na adresu Obecného úradu v Lozorne (900 55 Lozorno, Hlavná 1)  v písomnej forme ( pre posúdenie doručenia platí podacia pečiatka podateľne obecného úradu  resp. dátum podania na poštovú prepravu ).

Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.