Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta mimo vjazdu a zotrvania motorového vozidla pri činnostiach spojených s ochranou zdravia,  majetku a verejného poriadku.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Sadzba dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach, za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.