Popis služby:
Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 
 
Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom 
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu 
 
Petícia je určená na právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Podmienky podania petície upravuje Zákon 85/1990 Z.z. o petičnom práve. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku.

Petícia nesmie:

- k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie 
- k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti 
- petícia nesmie vyzývať k násiliu alebo hrubej neslušnosti 
- petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu 

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vybavovania sťažností a petícií od občanov.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť/ podnet od občana.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

 


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Podanie sťažnosti, petície, žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

60 dní (Môže byť prerušená)

Sťažnosť má lehotu na vybavenie 60 dní. Ak je potrebná súčinnosť tretej osoby lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Petícia má lehotu na vybavenie 30 dní

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Životné situácie