Životné prostredie v kompetencii mesta a mestských častí sa sústreďuje na aktivit v oblastiachy:

  • Ochrana prírody,
  • separovaný odpad,
  • zberné miesta odpadu,
  • harmonogram zberu

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.

 


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Životné prostredie

Legislatíva

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístup k informáciám
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácie o životnom prostredí
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. . o správe daní (daňový poriadok)
  • zákon č. 364/2004 Z.z. Vodný zákon zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
  • zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená