Popis služby: Usporiadateľ  je  povinný  oznámiť  zámer  usporiadať  verejné kultúrne  podujatie  mestu a/alebo príslušnej mestskej  časti,  na  území  ktorej  sa  má podujatie  konať.  Ak  sa  má  podujatie  konať  na  území niekoľkých  mestských  častí,  treba  jeho  konanie  oznámiť každej  z  nich.  Verejným  kultúrnym  podujatím  sa  rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,  koncerty,  hudobné  a  tanečné  produkcie, výstavy  diel,  výtvarných  umení,  diel  úžitkového  umenia  a prác  ľudovej  výtvarnej  tvorivosti,  festivaly  a  prehliadky  v oblasti  kultúry  a  umenia,  tanečné  zábavy  a  iné  akcie  v oblasti  spoločenskej  zábavy.

Verejným podujatím sa rozumie také podujatie, ktorého účastníci nie sú vopred špecifikovaní.

Usporiadateľ podujatia je povinný konanie verejného podujatia oznámiť najneskôr jeden týždeň pred dňom konania podujatia.

Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie. Organizátor verejného kultúrneho podujatia si vyplnením a odoslaním podania splní svoju oznamovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Legislatíva

  • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. – správny poriadok 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Najneskôr 7 dní pred konaním podujatia

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie