Popis služby: Samosprávy môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti. Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor pre dieťa. Samospráva v rámci zákona o obecnom zriadení č. 369/1999 Zb.  poskytuje pomoc občanom v čase náhlej núdze v rámci vlastných interných predpisov. 

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania finančného príspevku na sociálnu oblasť.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana pre poskytnutie finančného príspevku na: sociálnu výpomoc, školské potreby pre deti a žiakov v MŠ/ZŠ, dopravu na cestu do a z detského domova.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Áno

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákonná lehota

Nie je definovaná zákonná lehota

Poplatky

Výška poskytnutého príspevku je individuálna.

Kompetencie

Životné situácie