Popis služby: Občan, ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenie do zoznamu žiadateľov.

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania mestského/obecného bytu do prenájmu občanovi.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie nájomnébo bytu do prenájmu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Žiadosť o nájom obecného bytu

Legislatíva

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

Zákonná lehota

Lehota nie je definovaná. Pridelenie obecného nájomné bytu je závislé od množstva voľných bytov a poradie v zozname žiadateľov.

Poplatky

Cena prenájmu je individuálna pre každý prenajatý objekt