eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Popis služby: Mestské/Obecné archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov,  výpisov, kópií, potvrdení.  Mestská/Obecná  registratúra  môže  na vyžiadanie  sprístupniť  svoje  záznamy  občanom predovšetkým formou vyhotovovania odpisov, výpisov, kópií a potvrdení. Občan, alebo Inštitúcia môže požiadať o nazretie, vypožičanie, alebo aj vydanie výpisov alebo odpisov zo spisov doručením žiadosti.
V správnom konaní platí pre nazeranie do záznamov zákon o správnom konaní, pre vyhotovenie a vydanie odpisov do cudziny platia osobitné predpisy (zákon o matrike).
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o povolenie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 25.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 26.02.2019